Privacy

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand in brede zin en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

  • Je naam, adres en woonplaats.
  • Je geboortedatum.
  • De datum van de behandeling.
  • Als dat met je is afgesproken; je relatienummer zorgverzekering
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bv. ‘Shiatsu behandeling’.
  • De kosten van het consult.